Regulaminy

Regulamin wydarzenia Sygnał Miłosierdzia 2024

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wydany przez głównego organizatora imprezy – Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Parkowej 16, 57-402, Nowa Ruda – zwanego dalej „Organizatorem”.

Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na koncercie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

Koncert „Sygnał Miłosierdzia” jest wydarzeniem o charakterze kultu religijnego.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania koncertu przebywają na terenie, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) „Służby Porządkowej lub Informacyjnej” oznacza powołane przez Organizatora osoby, zatrudnione we współpracującej z Organizatorem koncesjonowanej firmie ochrony osób i mienia. Członkowie Służb Porządkowej lub Informacyjnej posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu;

b) „Teren wydarzenia/koncertu” oznacza wydzielony teren w Nowej Rudzie- Słupiec na parkingu przy Centrum Turystyczno – Sportowym, ul. Kłodzka 16, na którym przeprowadzane jest wydarzenie;

c)„Uczestnik wydarzenia/koncertu” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie;

Wszystkich artystów występujących podczas koncertu, oprócz niniejszego regulaminu obowiązuje regulamin warsztatów dostępny na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

2. Przebieg wydarzenia

Wstęp na teren koncertu obowiązuje w dniu 30.05.2024r. oraz jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

Organizator przewiduje na koncercie około 1000 uczestników.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:

  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
  • napojów w opakowaniach szklanych, ceramicznych i metalowych.

Ponadto zabrania się:

a) jazdy na terenie wydarzenia na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.

b) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie wydarzenia,

c) prowadzenia jakichkolwiek akcji reklamowych, propagandowych, wyborczych w tym rozdawania ulotek wszelkiego typu, wywieszania banerów, transparentów, haseł o treści obraźliwej, wulgarnej lub dyskryminującej,

d) wygłaszania, eksponowania, emitowania treści propagandowych, reklamowych lub wyborczych poprzez nośniki audio-wizualne (ekrany LED, megafony, itp.).

Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w innym sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d) niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu , a w szczególności do § 2 pkt 3 i 4.

e) nie stosujących się do zaleceń epidemiologicznych zawartych w tymże regulaminie § 4

Kto wnosi lub posiada na wydarzeniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie koncertu zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora imprezy.

Osoby nie przestrzegające regulaminu lub które swoim zachowaniem zakłócą porządek i ład publiczny, zostaną usunięte z terenu koncertu.

Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Prawa i obwiązki organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania oraz ustalenia zmian w przebiegu wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. warunków pogodowych, zaistnienia tzw. „Siły Wyższej”, awarii sprzętu technicznego lub budowlanego i innych zagrażających życiu i zdrowiu uczestników itp.

Służby Porządkowe lub Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy, do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia koncertu,

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Straży Miejskiej, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

4. Postanowienia końcowe

Osoby uczestniczące w wydarzeniu, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i służby informacyjne

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

a) scena wraz z zapleczem techniczno – socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,

b) widownia – miejsca stojące na terenie CTS, dostępne dla widzów,

Niniejszy regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie organizatora: Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Parkowej 16, 57-402, Nowa Ruda

b) na stronie internetowej: sygnalmilosierdzia.pl.

c) na miejscu podczas trwania koncertu

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia

 

 

Regulamin warsztatów Sygnał Miłosierdzia 2024

1. Informacje ogólne

Głównym organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Parkowej 16, 57-402, Nowa Ruda.

Celem warsztatów jest nauka współpracy dążącej do jednolitego i pięknego współbrzmienia w dwu, trzy i czterogłosie, wyczulenie na różnorodność barwy poszczególnych głosów i ich indywidualnego brzmienia. Wspólne muzykowanie instrumentalne uwrażliwia na piękno muzyki, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i dążenia do jednego celu, ćwiczy obowiązkowość oraz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Ponadto, muzyka jest niezwykłym bodźcem estetycznym kształtującym osobowość człowieka. Pozwala wyrazić siebie przy jednoczesnym słuchaniu innych, tak aby współtworzyć spójną, muzyczną całość na potrzebę finałowego koncertu.

2. Czas, miejsce, przebieg

Terminy warsztatów odbywają się w następujących dniach:
Orkiestra: 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 29.05, 30.05, 7.06 w roku 2024
Chór: 17.02, 24.02, 2.03, 9.03, 16.03, 6.04, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 29.05, 30.05, 7.06
Szczegółowy plan zawierający godziny pojawi się na stronie internetowej w przeciągu 7 dni od zakończenia rejestracji.

Planowane miejsce warsztatów to: DOM PARAFIALNY UL. PARKOWA 16 NOWA RUDA SŁUPIEC.

Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach:

a) orkiestrowej,

b) chóralnej.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez:

a) orkiestra- Kacper Birula,

b) chór- Dominik Kozłowski.

3. Warsztaty

Uczestnikiem warsztatów może być każdy, kto w określonym terminie podanym przez organizatora zgłosił swoją kandydaturę poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego na stronie: www.sygnalmilosierdzia.pl.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników. Każdy warsztatowicz powinien posiadać ubezpieczenie na czas trwania warsztatów, które opłaca we własnym zakresie.

Organizator zapewnia podstawowe materiały edukacyjne w grupie chóralnej. Każdy z uczestników warsztatów instrumentalnych powinien przywieźć ze sobą własne instrumenty.

Każdy z uczestników przyjeżdża na własny koszt.

Dane osobowe uczestników warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” będą wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO

Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich podczas zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”.

4. Uprawnienia i obowiązki uczestnika

Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach warsztatowych

W przypadku nieuzasadnionej i niezgłoszonej organizatorom nieobecności, organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z występu w koncercie finałowym

Uczestnik warsztatów ma prawo w wycofać się z udziału w warsztatach. Wycofanie się jest jednoznaczne z poniesieniem przez uczestnika kosztu wydruku materiałów dydaktycznych w wysokości 50zł.

Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie chóralnej ma obowiązek przygotować się na warsztaty poprzez naukę pilotów, które będą dostępne w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie orkiestrowej ma obowiązek przygotować się na warsztaty po przez naukę swojej partii instrumentalnej, dostępnej w formie zapisu nutowego w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

Zabroniony jest udział w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Uczestnik po przez wypełnienie internetowego formularza i wysłania go do organizatora wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie swojej osoby podczas warsztatów i koncertu finałowego jak i wykorzystania tegoż materiału na cele promocyjne całego przedsięwzięcia.

5. Organizacja pracy warsztatów muzycznych

Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.

Dokładny plan zajęć każda grupa warsztatowa otrzyma najpóźniej 7 dni po zakończeniu naborów.

Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje prowadzący wraz z Organizatorem.

Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

6 Koncert finałowy

Koncert finałowy „Sygnał Miłosierdzia” odbędzie się 8 czerwca w Boże Ciało w plenerowej scenerii na parkingu przy Centrum Turystyczno – Sportowym, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie-Słupiec.

Warunkiem udziału w koncercie finałowym „Sygnał Miłosierdzia” uczestników warsztatów jest:

a) obecność na wszystkich warsztatach i próbach przed koncertem (przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie),

b) znajomość na pamięć linii melodycznej, tekstu i formy utworów.

Podczas koncertu finałowego, organizator zapewnia uczestnikom warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”, profesjonalne pełne nagłośnienie wraz z zapleczem technicznym.

Uczestnicy warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań warsztatowych oraz podczas koncertu finałowego, z prawem przenoszenia na osoby trzecie w zakresie określonym w pkt. 6.

Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 5 obejmuje następujące pola eksploatacji:

utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja koncertu finałowego w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora i podmiotów z nim związanych;

publiczne odtworzenie;

wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

7 Postanowienia końcowe

Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

 

Regulamin Wolontariatu Sygnał Miłosierdzia 2023

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między: Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Parkowej 16, 57-402, Nowa Ruda, zwaną dalej Organizatorem koncertu a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

§ 1

1. Wolontariusz to osoba, która z własnej woli i bez otrzymywania wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w:

a) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami);

b) niniejszym Regulaminie;

c)porozumieniu zawartym z Wolontariuszem, i została przyjęta do Wolontariatu organizatora koncertu w tym charakterze.

2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba w wieku od 13 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) utożsamia się z celami Wolontariatu i koncertu oraz deklaruje chęć ich realizacji;

d) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego;

e) zaakceptował niniejszy Regulamin w całości i bez zmian.

§ 2

1. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora koncertu pod adresem: www.sygnalmilosierdzia.pl.

2. Dane osobowe kandydata na Wolontariusza będą wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO.

3. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich podczas zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w wolontariacie koncertu „Sygnał Miłosierdzia”.

4. Osoby niepełnoletnie, w wieku od 13 do 18 roku życia, powinny dostarczyć podpisane oświadczenie przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem.

5. Kandydat na Wolontariusza zostaje pełnoprawnym Wolontariuszem na podstawie decyzji Organizatora koncertu. Wolontariusz równocześnie składa pisemne oświadczenie o tym, że został poinformowany o wszelkich zasadach bezpieczeństwa związanych z wykonywaniem działań na rzecz organizatora koncertu.

6. Wolontariusz zobowiązuje się do:

a) realizowania celów koncertu „Sygnał Miłosierdzia”;

b) dbania o mienie powierzone mu podczas pracy;

c) swoją postawą godnie reprezentować Organizatora koncertu;

d) swoją postawą wyrażać chęć niesienia wsparcia na rzecz dobra wspólnego.

§ 3

1. Zadaniem Wolontariusza Organizatora koncertu jest realizacja celów koncertu oraz powierzonych mu zadań podczas koncertu „Sygnał Miłosierdzia”, który odbędzie się 8 czerwca 2023r. przy parkingu CTS, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie, oraz udział w spotkaniach organizacyjnych poprzedzających w/w wydarzenie.

§ 4

1. Organizator koncertu, ma obowiązek względem wszystkich Wolontariuszy:

a) informować Wolontariusza o jakimkolwiek ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które związane będzie z pełnieniem świadczeń na rzecz Organizatora koncertu. Wolontariusz przedstawi na piśmie, że został poinformowany o takich okolicznościach;

b) dokonać wszelkich starań, aby zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń;

c) wyposażyć Wolontariusza z niezbędne materiały do pełnienia roli Wolontariusza, tzn. koszulkę i identyfikator Wolontariusza.

2. Organizator koncertu nie zapewnia ubezpieczenia dla Wolontariuszy. Każdy Wolontariusz powinien posiadać ubezpieczenie na czas trwania wykonywania pracy wolontariackiej, które opłaca we własnym zakresie.

§ 5

1. Wolontariusz będzie odpowiadał przed Organizatorem koncertu za brak wykonania powierzonych mu zadań lub czynności, które zostały wcześniej ustalone, a Wolontariusz zgodził się je wykonać.

2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszystkie zadania, które zostały mu przekazane w imieniu Organizatora koncertu zwłaszcza za środki pieniężne powierzone mu przez Organizatora koncertu.

3. Wolontariusz, o którym mowa w niniejszym regulaminie wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej.

§ 6

1. Organizator koncertu i Wolontariusz w każdej chwili mogą wypowiedzieć zawarte porozumienie o wzajemnym świadczeniu czynności na rzecz Organizatora koncertu bez podania przyczyny, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. Takie oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia Wolontariusz musi przedstawić w formie pisemnej lub mailowej na adres: kontakt@sygnalmilosierdzia.pl pod rygorem nieważności.

2. W sytuacji niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu, wyznaczony przez Organizatora koncertu koordynator Wolontariuszy jest uprawniony do  wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.

3. Rozwiązanie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w sytuacji braku zaangażowania Wolontariusza.

4. Organizator koncertu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora koncertu pod następującym adresem: www.sygnalmilosierdzia.pl.

5. Porozumienie między Wolontariuszem a Organizatorem koncertu wygasa automatycznie- dzień po zakończeniu koncertu „Sygnał Miłosierdzia”, tj. 9 czerwca 2023 roku.

§ 7

1. Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy:

a) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);

b) z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.);

c) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Jesteśmy non-profit

Wesprzyj nasze wydarzenie

Przekaż darowiznę

Sygnał Miłosierdzia jest darmowym wydarzeniem, które może odbywać się wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców oraz partnerów. Jeśli nasze dzieło jest Ci bliskie, możesz dołożyć swoją cegiełkę do organizacji warsztatów i koncertu poprzez wpłatę darowizny na konto Stowarzyszenia.