Regulamin Wolontariatu Sygnał Miłosierdzia 2023

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między: Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Parkowej 16, zwaną dalej Organizatorem koncertu a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem. 

§ 1

1. Wolontariusz to osoba, która z własnej woli i bez otrzymywania wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w: 

a) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami);

b) niniejszym Regulaminie;

c)porozumieniu zawartym z Wolontariuszem, i została przyjęta do Wolontariatu organizatora koncertu w tym charakterze. 

2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba w wieku od 13 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) utożsamia się z celami Wolontariatu i koncertu oraz deklaruje chęć ich realizacji;

d) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego;

e) zaakceptował niniejszy Regulamin w całości i bez zmian. 

§ 2

1. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora koncertu pod adresem: www.sygnalmilosierdzia.pl. 

2. Dane osobowe kandydata na Wolontariusza będą wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO.

3. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich podczas zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w wolontariacie koncertu „Sygnał Miłosierdzia”.

4. Osoby niepełnoletnie, w wieku od 13 do 18 roku życia, powinny dostarczyć podpisane oświadczenie przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem. 

5. Kandydat na Wolontariusza zostaje pełnoprawnym Wolontariuszem na podstawie decyzji Organizatora koncertu. Wolontariusz równocześnie składa pisemne oświadczenie o tym, że został poinformowany o wszelkich zasadach bezpieczeństwa związanych z wykonywaniem działań na rzecz organizatora koncertu.  

6. Wolontariusz zobowiązuje się do: 

a) realizowania celów koncertu „Sygnał Miłosierdzia”; 

b) dbania o mienie powierzone mu podczas pracy; 

c) swoją postawą godnie reprezentować Organizatora koncertu; 

d) swoją postawą wyrażać chęć niesienia wsparcia na rzecz dobra wspólnego.

§ 3

1. Zadaniem Wolontariusza Organizatora koncertu jest realizacja celów koncertu oraz powierzonych mu zadań podczas koncertu „Sygnał Miłosierdzia”, który odbędzie się 16 czerwca 2022r. przy parkingu CTS, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie, oraz udział w spotkaniach organizacyjnych poprzedzających w/w wydarzenie.

§ 4

1. Organizator koncertu, ma obowiązek względem wszystkich Wolontariuszy: 

a) informować Wolontariusza o jakimkolwiek ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które związane będzie z pełnieniem świadczeń na rzecz Organizatora koncertu. Wolontariusz przedstawi na piśmie, że został poinformowany o takich okolicznościach;

b) dokonać wszelkich starań, aby zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń;

c) wyposażyć Wolontariusza z niezbędne materiały do pełnienia roli Wolontariusza, tzn. koszulkę i identyfikator Wolontariusza. 

2. Organizator koncertu nie zapewnia ubezpieczenia dla Wolontariuszy. Każdy Wolontariusz powinien posiadać ubezpieczenie na czas trwania wykonywania pracy wolontariackiej, które opłaca we własnym zakresie.

§ 5

1. Wolontariusz będzie odpowiadał przed Organizatorem koncertu za brak wykonania powierzonych mu zadań lub czynności, które zostały wcześniej ustalone, a Wolontariusz zgodził się je wykonać. 

2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszystkie zadania, które zostały mu przekazane w imieniu Organizatora koncertu zwłaszcza za środki pieniężne powierzone mu przez Organizatora koncertu. 

3. Wolontariusz, o którym mowa w niniejszym regulaminie wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej.

§ 6

1. Organizator koncertu i Wolontariusz w każdej chwili mogą wypowiedzieć zawarte porozumienie o wzajemnym świadczeniu czynności na rzecz Organizatora koncertu bez podania przyczyny, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. Takie oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia Wolontariusz musi przedstawić w formie pisemnej lub mailowej na adres: kontakt@sygnalmilosierdzia.pl pod rygorem nieważności. 

2. W sytuacji niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu, wyznaczony przez Organizatora koncertu koordynator Wolontariuszy jest uprawniony do  wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Rozwiązanie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w sytuacji braku zaangażowania Wolontariusza. 

4. Organizator koncertu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora koncertu pod następującym adresem: www.sygnalmilosierdzia.pl.

5. Porozumienie między Wolontariuszem a Organizatorem koncertu wygasa automatycznie- dzień po zakończeniu koncertu „Sygnał Miłosierdzia”, tj. 9 czerwca 2023 roku. 

§ 7

1. Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy: 

a) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.); 

b) z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.); 

c) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).