Regulamin warsztatów Sygnał Miłosierdzia 2023

1. Informacje ogólne

 1. Głównym organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Sygnał Miłosierdzia.
 2. Celem warsztatów jest nauka współpracy dążącej do jednolitego i pięknego współbrzmienia w dwu, trzy i czterogłosie, wyczulenie na różnorodność barwy poszczególnych głosów i ich indywidualnego brzmienia. Wspólne muzykowanie instrumentalne uwrażliwia na piękno muzyki, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i dążenia do jednego celu, ćwiczy obowiązkowość oraz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Ponadto, muzyka jest niezwykłym bodźcem estetycznym kształtującym osobowość człowieka. Pozwala wyrazić siebie przy jednoczesnym słuchaniu innych, tak aby współtworzyć spójną, muzyczną całość na potrzebę finałowego koncertu.

2. Czas, miejsce, przebieg

 1. Terminy warsztatów zostaną podane nie później, niż 7 dni po zakończeniu rejestracji na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl w strefie uczestnika.
 2. Planowane miejsce warsztatów to: Sala Domu Parafialnego, parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Parkowa 16, Nowa Ruda- Słupiec.
 3. Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach:
  a) orkiestrowej,
  b) chóralnej.
 4. Warsztaty zostaną poprowadzone przez:
  a) orkiestra- Kacper Birula,
  b) chór- Dominik Kozłowski.

3. Warsztaty

 1. Uczestnikiem warsztatów może być każdy, kto w określonym terminie podanym przez organizatora zgłosił swoją kandydaturę poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego na stronie: www.sygnalmilosierdzia.pl.
 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników. Każdy warsztatowicz powinien posiadać ubezpieczenie na czas trwania warsztatów, które opłaca we własnym zakresie.
 3. Organizator zapewnia podstawowe materiały edukacyjne w grupie chóralnej. Każdy z uczestników warsztatów instrumentalnych powinien przywieźć ze sobą własne instrumenty.
 4. Każdy z uczestników przyjeżdża na własny koszt.
 5. Dane osobowe uczestników warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” będą wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO
 6. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich podczas zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”.

 4. Uprawnienia i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie chóralnej ma obowiązek przygotować się na warsztaty po przez naukę pilotów, które będą dostępne w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.
 2. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie orkiestrowej ma obowiązek przygotować się na warsztaty po przez naukę swojej partii instrumentalnej, dostępnej w formie zapisu nutowego w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.
 3. Zabroniony jest udział w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Uczestnik po przez wypełnienie internetowego formularza i wysłania go do organizatora wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie swojej osoby podczas warsztatów i koncertu finałowego jak i wykorzystania tegoż materiału na cele promocyjne całego przedsięwzięcia.

5. Organizacja pracy warsztatów muzycznych

 1. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.
 2. Dokładny plan zajęć każda grupa warsztatowa otrzyma najpóźniej 7 dni po zakończeniu naborów.
 3. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje prowadzący wraz z Organizatorem.
 4. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.
 5. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

6 Koncert finałowy

 1. Koncert finałowy „Sygnał Miłosierdzia” odbędzie się 16 czerwca w Boże Ciało w plenerowej scenerii na parkingu przy Centrum Turystyczno – Sportowym, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie-Słupiec.
 2. Warunkiem udziału w koncercie finałowym „Sygnał Miłosierdzia” uczestników warsztatów jest:
  a) obecność na wszystkich warsztatach i próbach przed koncertem (przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie),
  b) znajomość na pamięć linii melodycznej, tekstu i formy utworów.
 3. Podczas koncertu finałowego, organizator zapewnia uczestnikom warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”, profesjonalne pełne nagłośnienie wraz z zapleczem technicznym.
 4. Uczestnicy warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań warsztatowych oraz podczas koncertu finałowego, z prawem przenoszenia na osoby trzecie w zakresie określonym w pkt. 6.
 5. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 5 obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
 • utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
 • zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
 • wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
 • rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja koncertu finałowego w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
 • umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora i podmiotów z nim związanych;
 • publiczne odtworzenie;
 • wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.