Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Regulamin wydarzenia

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wydany przez głównego organizatora imprezy – parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie- Słupiec – zwanego dalej „Organizatorem”.

2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na koncercie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

3. Koncert „Sygnał Miłosierdzia” jest wydarzeniem o charakterze kultu religijnego.

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania koncertu przebywają na terenie, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) „Służby Porządkowej lub Informacyjnej” oznacza powołane przez Organizatora osoby, zatrudnione we współpracującej z Organizatorem koncesjonowanej firmie ochrony osób i mienia. Członkowie Służb Porządkowej lub Informacyjnej posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu;
b) „Teren wydarzenia/koncertu” oznacza wydzielony teren w Nowej Rudzie- Słupiec na parkingu przy Centrum Turystyczno – Sportowym, ul. Kłodzka 16, na którym przeprowadzane jest wydarzenie;
c)„Uczestnik wydarzenia/koncertu” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie;
d) Wszystkich artystów występujących podczas koncertu, oprócz niniejszego regulaminu obowiązuje regulamin warsztatów dostępny na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

 

§ 2 Przebieg wydarzenia

1. Wstęp na teren koncertu obowiązuje w dniu 11.06.2020r. oraz jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Organizator przewiduje na koncercie około 800 uczestników.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:

• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
• materiałów wybuchowych,
• wyrobów pirotechnicznych,
• materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
• napojów w opakowaniach szklanych, ceramicznych i metalowych.

4. Ponadto zabrania się:

a) jazdy na terenie wydarzenia na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.
b) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie wydarzenia,
c) prowadzenia jakichkolwiek akcji reklamowych, propagandowych, wyborczych w tym rozdawania ulotek wszelkiego typu, wywieszania banerów, transparentów, haseł o treści obraźliwej, wulgarnej lub dyskryminującej,
d) wygłaszania, eksponowania, emitowania treści propagandowych, reklamowych lub wyborczych poprzez nośniki audio-wizualne (ekrany LED, megafony, itp.).

5. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w innym sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
d) niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu , a w szczególności do § 2 pkt 3 i 4.

6. Kto wnosi lub posiada na wydarzeniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

7. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie koncertu zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora imprezy.

8. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub które swoim zachowaniem zakłócą porządek i ład publiczny, zostaną usunięte z terenu koncertu.

9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 3 Prawa i obowiązki organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania oraz ustalenia zmian w przebiegu wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. warunków pogodowych, zaistnienia tzw. „Siły Wyższej”, awarii sprzętu technicznego lub budowlanego i innych zagrażających życiu i zdrowiu uczestników itp.

2. Służby Porządkowe lub Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy, do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia koncertu,
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Straży Miejskiej, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej.

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i służby informacyjne
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

3. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

a) scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,
b) widownia – miejsca stojące na parkingu CTS, dostępne dla widzów,

4. Niniejszy regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie organizatora: Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie- Słupiec, ul. Parkowa 16,
b) na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

6. Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia.