Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Regulamin warsztatów

§ 1 Informacje ogólne

1. Głównym organizatorem warsztatów jest parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie – Słupiec.

2. Celem warsztatów jest nauka współpracy dążącej do jednolitego i pięknego współbrzmienia w dwu, trzy i czterogłosie, wyczulenie na różnorodność barwy poszczególnych głosów i ich indywidualnego brzmienia. Wspólne muzykowanie instrumentalne uwrażliwia na piękno muzyki, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i dążenia do jednego celu, ćwiczy obowiązkowość oraz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Ponadto, muzyka jest niezwykłym bodźcem estetycznym kształtującym osobowość człowieka. Pozwala wyrazić siebie przy jednoczesnym słuchaniu innych, tak aby współtworzyć spójną, muzyczną całość na potrzebę finałowego koncertu.

 

§ 2 Czas, miejsce, przebieg warsztatów

1. Terminy warsztatów zostaną podane nie później, niż 7 dni po zakończeniu rejestracji na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl w strefie uczestnika.

2. Planowane miejsce warsztatów to: Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2A.

3. Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach:

a) orkiestrowej,
b) chóralnej.

4. Warsztaty zostaną poprowadzone przez:

a) orkiestra- Kacper Birula,
b) chór- Katarzyna Mąka- Żelazko.

 

§ 3 Warsztaty

1. Uczestnikiem warsztatów może być każdy, kto w określonym terminie podanym przez organizatora zgłosił swoją kandydaturę poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego na stronie: www.sygnalmilosierdzia.pl.

2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników. Każdy warsztatowicz powinien posiadać ubezpieczenie na czas trwania warsztatów, które opłaca we własnym zakresie.

3. Organizator zapewnia podstawowe materiały edukacyjne w grupie chóralnej. Każdy z uczestników warsztatów instrumentalnych powinien przywieźć ze sobą własne instrumenty.

4. Każdy z uczestników przyjeżdza na własny koszt.

5. Dane osobowe uczestników warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” będą wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO
6. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich podczas zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”.

 

§ 4. Uprawnienia i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie chóralnej ma obowiązek przygotować się na warsztaty po przez naukę pilotów, które będą dostępne w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

2. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” w grupie orkiestrowej ma obowiązek przygotować się na warsztaty po przez naukę swojej partii instrumentalnej, dostępnej w formie zapisu nutowego w strefie uczestnika na stronie internetowej: www.sygnalmilosierdzia.pl.

3. Zabroniony jest udział w warsztatach muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Uczestnik po przez wypełnienie internetowego formularza i wysłania go do organizatora wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie swojej osoby podczas warsztatów i koncertu finałowego jak i wykorzystania tegoż materiału na cele promocyjne całego przedsięwzięcia.

 

§ 5 Organizacja pracy warsztatów muzycznych

1. Uczestnik warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.

2. Dokładny plan zajęć każda grupa warsztatowa otrzyma najpóźniej 7 dni po zakończeniu naborów.

3. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje prowadzący wraz z Organizatorem.

4. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

5. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

 

§ 6 Koncert finałowy

1. Koncert finałowy „Sygnał Miłosierdzia” odbędzie się 11 czerwca w Boże Ciało w plenerowej scenerii na parkingu przy Centrum Turystyczno – Sportowym, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie-Słupiec.

2. Warunkiem udziału w koncercie finałowym „Sygnał Miłosierdzia” uczestników warsztatów jest:

a) obecność na wszystkich warsztatach i próbach przed koncertem (przypadki losowe ewentualnej
nieobecności rozpatrywane są indywidualnie),

b) znajomość na pamięć linii melodycznej, tekstu i formy utworów.

4. Podczas koncertu finałowego, organizator zapewnia uczestnikom warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia”, profesjonalne pełne nagłośnienie wraz z zapleczem technicznym.

5. Uczestnicy warsztatów muzycznych „Sygnał Miłosierdzia” wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań warsztatowych oraz podczas koncertu finałowego, z prawem przenoszenia na osoby trzecie w zakresie określonym w pkt. 6.

6. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 5 obejmuje następujące pola eksploatacji:

• utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
• utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
• zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
• wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
• rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja koncertu finałowego w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
• umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora i podmiotów z nim związanych;
• publiczne odtworzenie;
• wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.